Rang đậu xanh lên rồi uống, bao nhiêu sắc tố đen, sạm đều mờ đi chỉ trong 10 ngày

2 thoughts on “Rang đậu xanh lên rồi uống, bao nhiêu sắc tố đen, sạm đều mờ đi chỉ trong 10 ngày

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *