Gà chọi tơ: Ô kít chân giao long vẩy luột, hậu độ to nét 0392896067

3 thoughts on “Gà chọi tơ: Ô kít chân giao long vẩy luột, hậu độ to nét 0392896067

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *